Organisation

Idé

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.

Syfte

Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Struktur

Som medlem i Svenska Kyrkans Unga hör man till en lokalavdelning. Lokalavdelningarna är nästan alltid knutna till en församling. I nuläget finns cirka 500 lokalavdelningar runt om i landet, i Stockholm har vi 42 lokalavdelningar.

Lokalavdelningarna tillhör ett distrikt. Svenska Kyrkans Ungas distrikt följer samma indelning som stiften i Svenska kyrkan. På distriktsnivå finns en distriktsstyrelse som består av 13 ledamöter, ett distriktskansli (i samarbete med stiftet) och stiftskonsulenter.

På nationell nivå finns en förbundsstyrelse som består av förbundsordförande och tolv ledamöter. I Uppsala finns förbundskansliet.

Riksårsmötet är högsta beslutande organ i organisationen. Varje år håller Stockholm sitt eget Distriktsårsmöte (DÅM) som är det högst beslutande organet i Stockholm. Här fattar medlemmarna beslut om ny styrelse, budget och verksamhet. Varje år utses en ny styrelse som får mandat att fatta löpande beslut under året. Varje årsmöte tittar man på vad som har hänt i organisationen sedan förra årsmötet. Som medlem kan man skicka in motioner (förslag) till årsmötet som det sedan fattas beslut om.