Stadgar

STADGAR FÖR SVENSKA KYRKANS UNGA I STOCKHOLMS STIFT

SENAST UPPDATERADE EFTER DISTRIKTSÅRSMÖTET I APRIL 2021.

FINNS ÄVEN ATT LÄSA I PDF-FORMAT HÄR.

1 SYFTE

Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

2 ORGANISATION

Lokalavdelning är en lokal förening i Svenska Kyrkans Unga. Lokalavdelningens högsta beslutande organ är årsmötet. Där beslutas hur lokalavdelningen styrs fram till nästa årsmöte. Svenska Kyrkans Ungas distriktsorganisation består av lokalavdelningarna i respektive stift. Distriktets högsta beslutande organ är distriktsårsmötet, där distriktsstyrelsen väljs. Riksförbundets högsta beslutande organ är Riksårsmötet, där förbundsstyrelsen väljs.

3 MEDLEMSKAP

Lokalavdelning beviljas inträde i rörelsen av förbundsstyrelsen. Ansökan ska vara skriftlig och får gärna innehålla ett yttrande från distriktsstyrelsen och kyrkorådet. Detta yttrande kan inte hindra bildandet av en lokalavdelning. I Svenska Kyrkans Unga finns två former av medlemskap; medlem och stödmedlem. Medlemskap innebär att ställa sig bakom rörelsens idé och syfte.

Medlemskap är knutet till riksförbundet, alla medlemmar och stödmedlemmar tillhör en lokalavdelning och ett distrikt. Medlem i Svenska Kyrkans Unga är den under 30 år som genom en aktiv handling ställer sig bakom rörelsens idé och syfte. Endast medlem har rösträtt i organisationens beslutande organ. Endast medlem kan väljas till förtroendeuppdrag, revisorer och en kontaktperson undantagna.

Stödmedlem är den över 30 år som genom en aktiv handling ställer sig bakom rörelsens idé och syfte och är med för att den vill ta ställning för Svenska Kyrkans Unga.

4 REPRESENTATION

Till distriktsårsmöte och extra distriktsårsmöte får lokalavdelningen utse ombud: två (2) för de första 25 medlemmarna och ett för varje nytt påbörjat tjugofemtal medlemmar, efter nio (9) ombud får dock ett ombud endast skickas för varje nytt påbörjat femtiotal medlemmar. Antalet ombud utgår från antalet rapporterade medlemmar 31 december föregående år. Deltagande i årsmöte bekostas av sändande organ. Ombud får bara representera en uppdragsgivare. Av lokalavdelning utsett ombud äger yttrande-, yrkande-, nominerings- samt rösträtt. Distriktsstyrelsens ledamöter samt presidiet äger yttrande- samt yrkanderätt men ej nominerings- eller rösträtt vid distriktsårsmöten. Genom sammanträdesordningen kan övriga deltagande på årsmöte tilldelas närvaro- och/eller yttranderätt. Medlem äger alltid rätt att närvara på årsmöte.

5 BESLUT

Beslut fattas med enkel majoritet, d.v.s. fler än hälften av rösterna, om ej annat anges. Om någon röstberättigad så begär skall sluten omröstning ske vid personval.

Personval förrättas i en omröstning för respektive val av ledamöter på två (2) år, ledamöter på ett (1) år samt ledamöter i valberedningen. Vid lika röstetal i personval avgör lotten.

6 ÅRSMÖTE

Distriktets högsta beslutande organ är årsmötet, som skall hållas före april månads utgång. Kallelse till årsmötet utsänds av distriktsstyrelsen minst två (2) månader före årsmötet. Årsmötet beslutar i ärenden som behandlats av distriktsstyrelsen och förrättar val. Propositioner till årsmötet skall tillhandahållas senast den 20 januari. Valberedningen skall överlämna sitt förslag till distriktsstyrelsen senast tre (3) veckor innan årsmötet. Distriktsstyrelsen ansvarar för att detta på lämpligt sätt delges medlemmar och lokalavdelningar. Motionsrätt har enskild medlem och lokalavdelning. Motioner skall vara distriktsstyrelsen tillhanda senast tre (3) veckor före årsmötet. Om årsmötet infaller före 22 mars skall motionen vara styrelsen tillhanda senast den 2 mars. Distriktsstyrelsens ordförande, och vice ordförande väljs på ett (1) år. Fyra (4) ledamöter väljs på två (2) år och fyra (4) väljs på ett (1) år. Vice ordförande väljs bland ledamöterna.

Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:

– Justering av röstlängd.

– Fråga om mötets behöriga utlysande.

– Val av presidium för årsmötet.

– Val av justering.

– Fastställande av sammanträdesordning.

– Fastställande av föredragningslista.

– Verksamhetsberättelse.

– Revisionsberättelser.

– Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen.

– Behandling av propositioner (däribland verksamhetsplan & budget).

– Behandling av motioner.

– Val av distriktsordförande.

– Val av fyra (4) ordinarie ledamöter för två (2) år.

– Val av fyra (4) ordinarie ledamöter för ett (1) år.

– Val av vice ordförande.

– Val av två (2) räkenskapsrevisorer jämte suppleant

– Val av två (2) sakrevisorer jämte suppleanter.

– Val av ombud till Riksårsmöte.

– Val av ordförande i valberedningen.

– Val av högst fyra (4) ledamöter i valberedningen.

7 STYRELSE

Distriktets verkställande organ är distriktsstyrelsen som består av ordförande och tolv (12) ordinarie ledamöter. Distriktsstyrelsen utser inom eller utom sig firmatecknare. Distriktsstyrelsen sammankallas av distriktsordföranden eller på dennes uppdrag. Distriktsstyrelsen är beslutsmässig då minst sju (7) ledamöter är närvarande. Distriktsstyrelsen kan adjungera medlem, anställd eller annan.

8 EKONOMIUTSKOTT

Styrelsen skall inom sig utse ett ekonomiutskott som ansvarar för det löpande ekonomiska arbetet. Utskottet kan även av styrelsen delges ytterligare ansvarsområden. Styrelsen ska utse en sammankallande för ekonomiutskottet, av dess ledamöter.

9 ARBETSUTSKOTT

Styrelsen skall inom sig utse ett arbetsutskott som ansvarar för löpande personalärenden mellan styrelsemötena. Utskottet skall bestå av två (2) till tre (3) ledamöter utöver distriktsordförande. Distriktsordförande är sammankallande. Utskottet kan även av styrelsen delges ytterligare ansvarsområden.

10 FÖRVALTNING

Räkenskapsår utgör kalenderår. Verksamhetsår utgör perioden årsmöte till årsmöte. Kassaböcker och protokoll skall överlämnas till revisorerna senast fyra (4) veckor före årsmötet. Revisionsberättelser överlämnas till distriktsstyrelsen senast två (2) veckor före årsmötet. Medlem äger rätt att på kansli eller annan liknande plats där organisationen har sitt säte ta del av upprättad eller inkommen handling.

11 EXTRA ÅRSMÖTE

Extra årsmöte skall hållas när distriktsstyrelsen så beslutar, när minst 1/4 av de anslutna lokalavdelningarna eller när lokalavdelningar som den 31 december föregående år representerade minst 1/3 av distriktets medlemmar begär det. Vid extra årsmöte får endast behandlas det som det extra årsmötets kallelse har innehållit. Motioner till extra årsmöte skall vara årsmötet tillhanda två (2) veckor före extra årsmötet.

12 STADGEÄNDRING

Ändring av stadgarna fordrar enkel majoritet vid två (2) på varandra följande årsmöten, eller ¾ av antalet avgivna röster vid ett (1) ordinarie årsmöte.

13 UPPLÖSNING

Upplösning av distriktsorganisationen kan endast ske om beslut fattas med enkel majoritet vid två (2) på varandra följande ordinarie årsmöten. Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stifts tillgångar skall vid upplösning överlämnas till stiftssamfälligheten att användas till barn- och ungdomsarbetet i stiftet.